4013. περιάγω (periagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4013. περιάγω (periagó) — 6 Occurrences

Matthew 4:23 V-IIA-3S
GRK: Καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ
NAS: Jesus was going throughout all
KJV: And Jesus went about all Galilee,
INT: And he went throughout all

Matthew 9:35 V-IIA-3S
GRK: Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus was going through all the cities
KJV: And Jesus went about all the cities
INT: And went about Jesus

Matthew 23:15 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν
NAS: because you travel around on sea
KJV: hypocrites! for ye compass sea and
INT: hypocrites for you go about the sea

Mark 6:6 V-IIA-3S
GRK: αὐτῶν Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας
NAS: at their unbelief. And He was going around the villages
KJV: And he went round about
INT: of them And he went about the villages

Acts 13:11 V-PPA-NMS
GRK: σκότος καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς
NAS: fell upon him, and he went about seeking
KJV: and he went about seeking
INT: darkness and going about he sought some to lead [him] by the hand

1 Corinthians 9:5 V-PNA
GRK: ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ
NAS: a right to take along a believing
KJV: power to lead about a sister,
INT: a sister a wife to take about as also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page