4014. περιαιρέω (periaireó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4014. περιαιρέω (periaireó) — 5 Occurrences

Acts 27:20 V-IIM/P-3S
GRK: ἐπικειμένου λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα
NAS: of our being saved was gradually abandoned.
KJV: was then taken away.
INT: lying on [us] from now was taken away hope all

Acts 27:40 V-APA-NMP
GRK: τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων εἰς
NAS: And casting off the anchors, they left
KJV: And when they had taken up the anchors,
INT: the anchors having cut away they left in

Acts 28:13 V-APA-NMP
GRK: ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς
INT: from where having gone around we arrived at

2 Corinthians 3:16 V-PIM/P-3S
GRK: πρὸς Κύριον περιαιρεῖται τὸ κάλυμμα
NAS: to the Lord, the veil is taken away.
KJV: the vail shall be taken away.
INT: to [the] Lord is taken away the veil

Hebrews 10:11 V-ANA
GRK: οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας
NAS: can never take away sins;
KJV: can never take away sins:
INT: never are able to take away sins

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page