4046. περιποιέομαι (peripoieó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4046. περιποιέομαι (peripoieó) — 3 Occurrences

Luke 17:33 V-ANM
GRK: ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει αὐτήν
NAS: seeks to keep his life
INT: life of him to save will lose it

Acts 20:28 V-AIM-3S
GRK: θεοῦ ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ
NAS: which He purchased with His own
KJV: which he hath purchased with
INT: of God which he purchased with

1 Timothy 3:13 V-PIM-3P
GRK: ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν
NAS: as deacons obtain for themselves
KJV: well purchase to themselves
INT: for themselves good acquire and much

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page