περιπατοῦντες
Englishman's Concordance
περιπατοῦντες (peripatountes) — 5 Occurrences

Luke 11:44 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ
NAS: and the people who walk over
KJV: and the men that walk over [them] are
INT: men who walk over [them] not

Luke 24:17 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστάθησαν
NAS: with one another as you are walking? And they stood still,
KJV: one to another, as ye walk, and are
INT: with one another as you walk and they are standing

2 Corinthians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: αἰσχύνης μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ
NAS: because of shame, not walking in craftiness
KJV: not walking in
INT: of shame not walking in craftiness

2 Corinthians 10:3 V-PPA-NMP
GRK: σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ
NAS: For though we walk in the flesh,
KJV: For though we walk in the flesh,
INT: flesh indeed walking not according to

Hebrews 13:9 V-PPA-NMP
GRK: ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες
NAS: those who were so occupied were not benefited.
KJV: profited them that have been occupied therein.
INT: were profited those who walked [therein]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.
περιπεσόντες — 1 Occ.
περιεποιήσατο — 1 Occ.
περιποιήσασθαι — 1 Occ.
περιποιοῦνται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page