περιπατεῖν
Englishman's Concordance
περιπατεῖν (peripatein) — 10 Occurrences

Mark 12:38 V-PNA
GRK: ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς
NAS: who like to walk around in long robes,
KJV: which love to go in long clothing,
INT: in robes to walk about and greetings

Luke 20:46 V-PNA
GRK: τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς
NAS: who like to walk around in long robes,
KJV: which desire to walk in long robes,
INT: who like to walk in long robes

John 7:1 V-PNA
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν
NAS: for He was unwilling to walk in Judea
KJV: he would not walk in Jewry,
INT: Judea to walk because were seeking

Acts 3:12 V-PNA
GRK: πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν
NAS: piety we had made him walk?
KJV: we had made this man to walk?
INT: [we] had made to walk him

Acts 21:21 V-PNA
GRK: τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν
NAS: nor to walk according to the customs.
KJV: neither to walk after the customs.
INT: in the customs to walk

Ephesians 4:17 V-PNA
GRK: μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ
NAS: with the Lord, that you walk no longer
KJV: that ye henceforth walk not as
INT: no longer [are] you to walk as also

1 Thessalonians 2:12 V-PNA
GRK: εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως
NAS: so that you would walk in a manner worthy
KJV: That ye would walk worthy of God,
INT: for to have walked you worthily

1 Thessalonians 4:1 V-PNA
GRK: δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν
NAS: you ought to walk and please
KJV: ye ought to walk and to please
INT: it behoves you to walk and to please

1 John 2:6 V-PNA
GRK: αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
NAS: in the same manner as He walked.
KJV: even as he walked.
INT: himself so to walk

Revelation 9:20 V-PNA
GRK: ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν
NAS: hear nor walk;
KJV: hear, nor walk:
INT: to hear nor to walk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page