περιπατεῖτε
Englishman's Concordance
περιπατεῖτε (peripateite) — 9 Occurrences

John 12:35 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν ἐστίν περιπατεῖτε ὡς τὸ
NAS: is among you. Walk while
KJV: with you. Walk while ye have
INT: you is Walk while the

1 Corinthians 3:3 V-PIA-2P
GRK: κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε
NAS: you, are you not fleshly, and are you not walking like
KJV: carnal, and walk as men?
INT: according to man walk

Galatians 5:16 V-PMA-2P
GRK: δέ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν
NAS: But I say, walk by the Spirit,
KJV: then, Walk in the Spirit,
INT: moreover By [the] Spirit walk you and desire

Ephesians 5:2 V-PMA-2P
GRK: καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ
NAS: and walk in love, just
KJV: And walk in love,
INT: and walk in love

Ephesians 5:8 V-PMA-2P
GRK: τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
NAS: in the Lord; walk as children
KJV: in the Lord: walk as children
INT: children of light walk

Ephesians 5:15 V-PIA-2P
GRK: ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ ὡς
NAS: how you walk, not as unwise men
KJV: then that ye walk circumspectly, not
INT: carefully how you walk not as

Colossians 2:6 V-PMA-2P
GRK: ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε
NAS: Jesus the Lord, [so] walk in Him,
KJV: Jesus the Lord, [so] walk ye in him:
INT: in him walk

Colossians 4:5 V-PMA-2P
GRK: Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς
NAS: Conduct yourselves with wisdom toward
KJV: Walk in wisdom
INT: In wisdom walk toward those

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-2P
GRK: καθὼς καὶ περιπατεῖτε ἵνα περισσεύητε
NAS: as you actually do walk), that you excel
INT: just as moreover you walk [now] so you should abound

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page