Περιπατῶν
Englishman's Concordance
Περιπατῶν (Peripatōn) — 6 Occurrences

Matthew 4:18 V-PPA-NMS
GRK: Περιπατῶν δὲ παρὰ
NAS: Now as Jesus was walking by the Sea
KJV: And Jesus, walking by the sea
INT: walking moreover by

Matthew 14:25 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν
NAS: He came to them, walking on the sea.
KJV: unto them, walking on the sea.
INT: to them walking on the

Mark 6:48 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς
NAS: He came to them, walking on the sea;
KJV: unto them, walking upon the sea,
INT: to them walking on the

John 12:35 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ
NAS: will not overtake you; he who walks in the darkness
KJV: you: for he that walketh in darkness
INT: And he who walks in the

Acts 3:8 V-PPA-NMS
GRK: τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος
NAS: the temple with them, walking and leaping
KJV: into the temple, walking, and leaping,
INT: the temple walking and leaping

Revelation 2:1 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ
NAS: in His right hand, the One who walks among
KJV: right hand, who walketh in the midst
INT: of him who walks in [the] midst

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page