περιεπάτει
Englishman's Concordance
περιεπάτει (periepatei) — 7 Occurrences

Mark 5:42 V-IIA-3S
GRK: κοράσιον καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ
NAS: got up and [began] to walk, for she was twelve
KJV: arose, and walked; for she was
INT: girl and walked she was indeed

John 5:9 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ περιεπάτει Ἦν δὲ
NAS: up his pallet and [began] to walk. Now
KJV: bed, and walked: and on
INT: of him and walked it was moreover

John 7:1 V-IIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus was walking in Galilee,
KJV: these things Jesus walked in Galilee:
INT: after these things was walking Jesus

John 10:23 V-IIA-3S
GRK: καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς
NAS: and Jesus was walking in the temple
KJV: And Jesus walked in the temple
INT: And was walking Jesus

John 11:54 V-IIA-3S
GRK: οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς
NAS: no longer continued to walk publicly
KJV: Jesus therefore walked no more openly
INT: no longer publicly walked among the

Acts 3:8 V-IIA-3S
GRK: ἔστη καὶ περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν
NAS: he stood upright and [began] to walk; and he entered
KJV: stood, and walked, and entered
INT: he stood and walked and entered

Acts 14:10 V-IIA-3S
GRK: ἥλατο καὶ περιεπάτει
NAS: And he leaped up and [began] to walk.
KJV: he leaped and walked.
INT: he sprang up and walked

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
Περίλυπός — 4 Occ.
περιμένειν — 1 Occ.
πέριξ — 1 Occ.
περιοικοῦντας — 1 Occ.
περίοικοι — 1 Occ.
περιούσιον — 1 Occ.
περιοχὴ — 1 Occ.
περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page