περιπάτει
Englishman's Concordance
περιπάτει (peripatei) — 10 Occurrences

Matthew 9:5 V-PMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: to say, 'Get up, and walk'?
KJV: Arise, and walk?
INT: Arise and walk

Mark 2:9 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up, and pick up your pallet and walk'?
KJV: bed, and walk?
INT: of you and walk

Luke 5:23 V-PMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: to say, 'Get up and walk'?
KJV: Rise up and walk?
INT: Arise and walk

John 5:8 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up, pick up your pallet and walk.
KJV: bed, and walk.
INT: of you and walk

John 5:11 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up your pallet and walk.'
KJV: bed, and walk.
INT: of you and walk

John 5:12 V-PMA-2S
GRK: Ἆρον καὶ περιπάτει
NAS: to you, 'Pick up [your pallet] and walk'?
KJV: bed, and walk?
INT: Take up and walk

Acts 3:6 V-PMA-2S
GRK: ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: Christ the Nazarene-- walk!
KJV: rise up and walk.
INT: rise up and walk

Ephesians 4:17 V-PIA-3S
GRK: τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι
NAS: also walk, in the futility
KJV: other Gentiles walk, in the vanity
INT: the [the] Gentiles are walking in [the] futility

1 Peter 5:8 V-PIA-3S
GRK: λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα
NAS: the devil, prowls around like
KJV: lion, walketh about, seeking
INT: a lion roaring goes about seeking whom

1 John 2:11 V-PIA-3S
GRK: τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ
NAS: is in the darkness and walks in the darkness,
KJV: darkness, and walketh in darkness,
INT: the darkness walks and not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page