περιπατοῦντας
Englishman's Concordance
περιπατοῦντας (peripatountas) — 6 Occurrences

Matthew 15:31 V-PPA-AMP
GRK: καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς
NAS: and the lame walking, and the blind
KJV: the lame to walk, and
INT: and lame walking and blind

Mark 8:24 V-PPA-AMP
GRK: δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
NAS: [them] like trees, walking around.
KJV: as trees, walking.
INT: trees I see [them] walking

2 Corinthians 10:2 V-PPA-AMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: us as if we walked according
KJV: as if we walked according
INT: according to flesh walking

Philippians 3:17 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε
NAS: those who walk according
KJV: and mark them which walk so as
INT: those thus walking as you have [for]

2 Thessalonians 3:11 V-PPA-AMP
GRK: γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν
NAS: among you are leading an undisciplined
KJV: that there are some which walk among
INT: indeed some are walking among you

2 John 1:4 V-PPA-AMP
GRK: τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ
NAS: [some] of your children walking in truth,
KJV: thy children walking in truth,
INT: children of you walking in truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.
περιπεσόντες — 1 Occ.
περιεποιήσατο — 1 Occ.
περιποιήσασθαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page