περιπατοῦντα
Englishman's Concordance
περιπατοῦντα (peripatounta) — 5 Occurrences

Matthew 14:26 V-PPA-AMS
GRK: τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες
NAS: saw Him walking on the sea,
KJV: saw him walking on the sea,
INT: the sea walking were troubled saying

Mark 6:49 V-PPA-AMS
GRK: τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι
NAS: But when they saw Him walking on the sea,
KJV: him walking upon
INT: the sea walking they thought that

John 6:19 V-PPA-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς
NAS: Jesus walking on the sea
KJV: they see Jesus walking on the sea,
INT: Jesus walking on the

Acts 3:9 V-PPA-AMS
GRK: λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα
NAS: saw him walking and praising
KJV: saw him walking and praising
INT: people him walking and praising

3 John 1:4 V-PPA-AMS
GRK: τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα
NAS: of my children walking in the truth.
KJV: that my children walk in truth.
INT: the truth walking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.
περιπεσόντες — 1 Occ.
περιεποιήσατο — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page