περιπατοῦσιν
Englishman's Concordance
περιπατοῦσιν (peripatousin) — 7 Occurrences

Matthew 11:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
NAS: and [the] lame walk, [the] lepers
KJV: the lame walk, the lepers
INT: and lame walk lepers are cleansed

Mark 7:5 V-PIA-3P
GRK: τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί
NAS: do Your disciples not walk according
KJV: him, Why walk not thy
INT: why not walk the disciples

Mark 16:12 V-PPA-DMP
GRK: ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν
NAS: to two of them while they were walking along on their way
KJV: of them, as they walked, and went into
INT: of them as they walked he appeared in

Luke 7:22 V-PIA-3P
GRK: ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
NAS: [the] lame walk, [the] lepers
KJV: the lame walk, the lepers
INT: receive sight lame walk lepers are cleansed

Romans 8:1 V-PPA-DMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
KJV: Jesus, who walk not
INT: according to flesh who walk but according to

Romans 8:4 V-PPA-DMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
NAS: might be fulfilled in us, who do not walk according
KJV: in us, who walk not after
INT: according to flesh walk but according to

Philippians 3:18 V-PIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις
NAS: For many walk, of whom I often
KJV: (For many walk, of whom I have told
INT: many indeed are walking [of] whom often

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043
96 Occurrences


περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.
περιπεσόντες — 1 Occ.
περιεποιήσατο — 1 Occ.
περιποιήσασθαι — 1 Occ.
περιποιοῦνται — 1 Occ.
περιποιήσεως — 1 Occ.
περιποίησιν — 4 Occ.
περιρήξαντες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page