4045. περιπίπτω (peripiptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4045. περιπίπτω (peripiptó) — 3 Occurrences

Luke 10:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν οἳ καὶ
NAS: to Jericho, and fell among robbers,
KJV: Jericho, and fell among thieves, which
INT: and robbers fell among who both

Acts 27:41 V-APA-NMP
GRK: περιπεσόντες δὲ εἰς
NAS: But striking a reef
KJV: And falling into a place
INT: Having fallen moreover into

James 1:2 V-ASA-2P
GRK: ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις
NAS: when you encounter various
KJV: when ye fall into divers
INT: when temptations you might encounter various

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page