4186. πολύτιμος (polutimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4186. πολύτιμος (polutimos) — 3 Occurrences

Matthew 13:46 Adj-AMS
GRK: δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν
NAS: pearl of great value, he went
KJV: pearl of great price, went
INT: moreover one very precious pearl having gone away

John 12:3 Adj-GFS
GRK: νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς
NAS: a pound of very costly perfume
KJV: of spikenard, very costly, and anointed
INT: of nard pure of great price anointed the

1 Peter 1:7 Adj-NNS-C
GRK: τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ
NAS: of your faith, [being] more precious than gold
INT: faith more precious than gold that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page