πολὺν
Englishman's Concordance
πολὺν (polyn) — 9 Occurrences

Matthew 14:14 Adj-AMS
GRK: ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ
NAS: He saw a large crowd,
KJV: and saw a great multitude,
INT: having gone out he saw great a crowd and

Matthew 25:19 Adj-AMS
GRK: μετὰ δὲ πολὺν χρόνον ἔρχεται
NAS: Now after a long time the master
KJV: After a long time the lord
INT: after moreover much time comes

Mark 6:34 Adj-AMS
GRK: ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον καὶ
NAS: He saw a large crowd,
KJV: when he came out, saw much people, and
INT: having gone out he saw great crowd and

Mark 9:14 Adj-AMS
GRK: εἶδον ὄχλον πολὺν περὶ αὐτοὺς
NAS: they saw a large crowd
KJV: he saw a great multitude
INT: he saw a crowd great around them

John 5:6 Adj-AMS
GRK: γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον
NAS: been a long time
KJV: now a long time
INT: having known that a long already time

John 12:24 Adj-AMS
GRK: δὲ ἀποθάνῃ πολὺν καρπὸν φέρει
NAS: it dies, it bears much fruit.
KJV: it die, it bringeth forth much fruit.
INT: however it should die much fruit it bears

John 15:5 Adj-AMS
GRK: φέρει καρπὸν πολύν ὅτι χωρὶς
NAS: in Me and I in him, he bears much fruit,
KJV: bringeth forth much fruit:
INT: bears fruit much for apart from

John 15:8 Adj-AMS
GRK: ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ
NAS: that you bear much fruit,
KJV: that ye bear much fruit; so
INT: that fruit much you should bear and

Colossians 4:13 Adj-AMS
GRK: ὅτι ἔχει πολὺν πόνον ὑπὲρ
NAS: for him that he has a deep concern
KJV: that he hath a great zeal for
INT: that he has much concern for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page