πολλήν
Englishman's Concordance
πολλήν (pollēn) — 10 Occurrences

Matthew 13:5 Adj-AFS
GRK: εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθέως
NAS: they did not have much soil;
KJV: they had not much earth: and
INT: they had soil much and immediately

Mark 4:5 Adj-AFS
GRK: εἶχεν γῆν πολλήν καὶ εὐθὺς
NAS: it did not have much soil;
KJV: it had not much earth; and
INT: it had soil much and immediately

Luke 10:40 Adj-AFS
GRK: περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν ἐπιστᾶσα
NAS: was distracted with all her preparations;
KJV: was cumbered about much serving, and
INT: was distracted about much service having come up

Acts 16:16 Adj-AFS
GRK: ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς
NAS: her masters much profit
KJV: her masters much gain by soothsaying:
INT: who gain much brought the

Acts 28:29 Adj-AFS
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι πολλὴν ἔχοντες ἐν
KJV: and had great reasoning
INT: the Jews much having among

Ephesians 2:4 Adj-AFS
GRK: διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ
NAS: because of His great love
KJV: for his great love wherewith
INT: because of great love his

1 Timothy 3:13 Adj-AFS
GRK: περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν
NAS: standing and great confidence
KJV: degree, and great boldness in
INT: acquire and much boldness in

Philemon 1:7 Adj-AFS
GRK: χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ
NAS: For I have come to have much joy
KJV: For we have great joy and
INT: joy indeed great we have and

Philemon 1:8 Adj-AFS
GRK: Διό πολλὴν ἐν Χριστῷ
NAS: though I have enough confidence
KJV: though I might be much bold
INT: Therefore much in Christ

Hebrews 10:32 Adj-AFS
GRK: αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε
NAS: you endured a great conflict
KJV: ye endured a great fight
INT: which having been enlightened much conflict you endured

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page