πολὺ
Englishman's Concordance
πολὺ (poly) — 23 Occurrences

Mark 3:7 Adj-NNS
GRK: θάλασσαν καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ
NAS: with His disciples; and a great multitude
KJV: the sea: and a great multitude from
INT: sea and great multitude from

Mark 3:8 Adj-NNS
GRK: Σιδῶνα πλῆθος πολύ ἀκούοντες ὅσα
NAS: and Sidon, a great number of people
KJV: Sidon, a great multitude,
INT: Sidon a multitude great having heard how much

Mark 12:27 Adj-ANS
GRK: ἀλλὰ ζώντων πολὺ πλανᾶσθε
NAS: but of the living; you are greatly mistaken.
KJV: therefore do greatly err.
INT: but of [the] living greatly you err

Luke 5:6 Adj-ANS
GRK: πλῆθος ἰχθύων πολύ διερρήσσετο δὲ
NAS: they enclosed a great quantity
KJV: they inclosed a great multitude
INT: a multitude of fishes great was breaking moreover

Luke 6:17 Adj-NNS
GRK: καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ
NAS: of His disciples, and a great throng
INT: and a multitude great of the people

Luke 7:47 Adj-ANS
GRK: ὅτι ἠγάπησεν πολύ ᾧ δὲ
NAS: for she loved much; but he who
KJV: for she loved much: but to whom
INT: for she loved much to whom however

Luke 12:48 Adj-ANS
GRK: ᾧ ἐδόθη πολύ πολὺ ζητηθήσεται
NAS: has been given much, much
KJV: unto whomsoever much is given,
INT: to whom was given much much will be required

Luke 12:48 Adj-NNS
GRK: ἐδόθη πολύ πολὺ ζητηθήσεται παρ'
NAS: much, much will be required;
KJV: of him shall be much required: and
INT: was given much much will be required from

Luke 12:48 Adj-ANS
GRK: ᾧ παρέθεντο πολύ περισσότερον αἰτήσουσιν
NAS: they entrusted much, of him they will ask
KJV: have committed much, of him
INT: to whom was committed much the more will they ask of

Luke 23:27 Adj-NNS
GRK: δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ
NAS: And following Him was a large crowd
KJV: him a great company
INT: and him a great multitude of the

Acts 14:1 Adj-ANS
GRK: καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος
NAS: in such a manner that a large number of people
KJV: spake, that a great multitude both
INT: and Hellenists a great number

Acts 17:4 Adj-NNS
GRK: Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε
NAS: along with a large number
KJV: Greeks a great multitude,
INT: Greeks a multitude great women moreover

Acts 18:27 Adj-ANS
GRK: παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν
NAS: him; and when he had arrived, he greatly helped
KJV: helped them much which had believed
INT: having arrived helped much those who believed

Acts 27:14 Adj-ANS
GRK: μετ' οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν
NAS: But before very long there rushed down
KJV: But not long after there arose
INT: After not long however there came

Acts 28:6 Adj-ANS
GRK: νεκρόν ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν
NAS: But after they had waited a long time and had seen
INT: dead after a while great however they

Romans 3:2 Adj-NNS
GRK: πολὺ κατὰ πάντα
NAS: Great in every respect.
KJV: Much every way:
INT: Much in every

2 Corinthians 8:15 Adj-ANS
GRK: Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν
NAS: as it is written, HE WHO [gathered] MUCH DID NOT HAVE TOO MUCH,
KJV: He that [had gathered] much had
INT: He that [gathered] much not had over

2 Corinthians 8:22 Adj-ANS
GRK: νυνὶ δὲ πολὺ σπουδαιότερον πεποιθήσει
NAS: in many things, but now
KJV: now much more diligent,
INT: now moreover much more earnest by the confidence

Hebrews 12:9 Adj-ANS
GRK: ἐνετρεπόμεθα οὐ πολὺ δὲ μᾶλλον
NAS: us, and we respected them; shall we not much rather
KJV: not much rather
INT: we respected [them] not much also rather

Hebrews 12:25 Adj-ANS
GRK: τὸν χρηματίζοντα πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς
NAS: [them] on earth, much less
KJV: on earth, much more [shall not] we
INT: him who divinely instructed [them] much less we

James 5:16 Adj-ANS
GRK: ὅπως ἰαθῆτε πολὺ ἰσχύει δέησις
NAS: can accomplish much.
KJV: of a righteous man availeth much.
INT: that you might be healed Much prevails [the] supplication

1 Peter 1:3 Adj-ANS
GRK: κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος
NAS: who according to His great mercy
KJV: his abundant mercy
INT: according to the great of him mercy

Revelation 5:4 Adj-ANS
GRK: ἐγὼ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς
NAS: I [began] to weep greatly because
KJV: I wept much, because no man
INT: I was weeping much because no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page