πολλοῦ
Englishman's Concordance
πολλοῦ (pollou) — 7 Occurrences

Matthew 26:9 Adj-GNS
GRK: τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι
NAS: have been sold for a high price and [the money] given
KJV: have been sold for much, and
INT: this have been sold for much and have been given

Mark 8:1 Adj-GMS
GRK: ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος
NAS: when there was again a large crowd
INT: days again great [the] crowd being

Luke 8:4 Adj-GMS
GRK: δὲ ὄχλου πολλοῦ καὶ τῶν
NAS: When a large crowd
KJV: And when much people
INT: moreover a crowd great and those who

Acts 15:32 Adj-GMS
GRK: διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν τοὺς
NAS: the brethren with a lengthy message.
KJV: the brethren with many words, and
INT: by talk much exhorted the

Acts 22:28 Adj-GNS
GRK: χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν
NAS: citizenship with a large sum of money.
KJV: answered, With a great sum
INT: chief captain I with a great sum the

Revelation 19:1 Adj-GMS
GRK: μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ
NAS: voice of a great multitude
KJV: a great voice of much people in
INT: loud of a multitude great in

Revelation 19:6 Adj-GMS
GRK: φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς
NAS: the voice of a great multitude
KJV: the voice of a great multitude,
INT: a voice of a multitude great and as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page