4291. προΐστημι (proistemi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4291. προΐστημι (proistemi) — 8 Occurrences

Romans 12:8 V-PPM-NMS
GRK: ἁπλότητι ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ
NAS: with liberality; he who leads, with diligence;
KJV: simplicity; he that ruleth, with
INT: simplicity he that takes the lead with earnestness

1 Thessalonians 5:12 V-PPM-AMP
GRK: ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν
NAS: among you, and have charge over you in the Lord
KJV: you, and are over you in
INT: you and take the lead of you in

1 Timothy 3:4 V-PPM-AMS
GRK: οἴκου καλῶς προϊστάμενον τέκνα ἔχοντα
NAS: [He must be] one who manages his own
KJV: One that ruleth well his own
INT: house well ruling children having

1 Timothy 3:5 V-ANA
GRK: ἰδίου οἴκου προστῆναι οὐκ οἶδεν
NAS: does not know how to manage his own
KJV: not how to rule his own house,
INT: own house [how] to rule not knows

1 Timothy 3:12 V-PPM-NMP
GRK: τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν
NAS: [and] good managers of [their] children
KJV: of one wife, ruling their children and
INT: [their] children well ruling and the

1 Timothy 5:17 V-RPA-NMP
GRK: Οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς
NAS: The elders who rule well
KJV: the elders that rule well
INT: The well who take the lead elders of double

Titus 3:8 V-PNM
GRK: καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες
NAS: will be careful to engage in good
KJV: might be careful to maintain good
INT: good works to be forward in they who have believed

Titus 3:14 V-PNM
GRK: καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς
NAS: learn to engage in good
KJV: also learn to maintain good works
INT: good works to be forward in for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page