4411. πρωτοκλισία (prótoklisia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4411. πρωτοκλισία (prótoklisia) — 5 Occurrences

Matthew 23:6 N-AFS
GRK: δὲ τὴν πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς
NAS: They love the place of honor at banquets
KJV: love the uppermost rooms at
INT: moreover the chief place at the

Mark 12:39 N-AFP
GRK: συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
NAS: in the synagogues and places of honor at banquets,
KJV: and the uppermost rooms at
INT: synagogues and first places at the

Luke 14:7 N-AFP
GRK: πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων
NAS: they had been picking out the places of honor [at the table], saying
KJV: they chose out the chief rooms; saying
INT: how the first places they were choosing out saying

Luke 14:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πρωτοκλισίαν μή ποτε
NAS: do not take the place of honor, for someone more distinguished
KJV: in the highest room; lest
INT: in the first place not ever

Luke 20:46 N-AFP
GRK: συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς
NAS: in the synagogues and places of honor at banquets,
KJV: and the chief rooms at
INT: synagogues and first places in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page