4454. πῶλος (pólos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4454. πῶλος (pólos) — 12 Occurrences

Matthew 21:2 N-AMS
GRK: δεδεμένην καὶ πῶλον μετ' αὐτῆς
NAS: tied [there] and a colt with her; untie
KJV: tied, and a colt with her:
INT: tied and a colt with her

Matthew 21:5 N-AMS
GRK: καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου
NAS: EVEN ON A COLT, THE FOAL
KJV: an ass, and a colt the foal of an ass.
INT: and upon a colt [the] foal of a beast of burden

Matthew 21:7 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν
NAS: the donkey and the colt, and laid
KJV: the ass, and the colt, and put
INT: and the colt and put

Mark 11:2 N-AMS
GRK: αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ'
NAS: it, you will find a colt tied
KJV: it, ye shall find a colt tied, whereon
INT: it you will find a colt tied upon

Mark 11:4 N-AMS
GRK: καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς
NAS: and found a colt tied
KJV: and found the colt tied by
INT: and found the colt tied at

Mark 11:5 N-AMS
GRK: λύοντες τὸν πῶλον
NAS: are you doing, untying the colt?
KJV: do ye, loosing the colt?
INT: untying the colt

Mark 11:7 N-AMS
GRK: φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν
NAS: They brought the colt to Jesus and put
KJV: And they brought the colt to Jesus,
INT: they led the colt to

Luke 19:30 N-AMS
GRK: εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ'
NAS: you will find a colt tied
KJV: ye shall find a colt tied,
INT: entering you will find a colt tied on

Luke 19:33 N-AMS
GRK: αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ
NAS: As they were untying the colt, its owners
KJV: were loosing the colt, the owners
INT: of them the colt said the

Luke 19:33 N-AMS
GRK: λύετε τὸν πῶλον
NAS: are you untying the colt?
KJV: Why loose ye the colt?
INT: untie you the colt

Luke 19:35 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν
NAS: their coats on the colt and put
KJV: garments upon the colt, and they set
INT: on the colt they put on [it]

John 12:15 N-AMS
GRK: καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου
NAS: SEATED ON A DONKEY'S COLT.
KJV: on an ass's colt.
INT: sitting on a colt of a donkey

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page