5028. τάφος (taphos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5028. τάφος (taphos) — 7 Occurrences

Matthew 23:27 N-DMP
GRK: ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις οἵτινες
NAS: whitewashed tombs which
KJV: unto whited sepulchres, which
INT: for you are like tombs whitewashed which

Matthew 23:29 N-AMP
GRK: οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν
NAS: For you build the tombs of the prophets
KJV: ye build the tombs of the prophets,
INT: you build the tombs of the prophets

Matthew 27:61 N-GMS
GRK: ἀπέναντι τοῦ τάφου
NAS: sitting opposite the grave.
KJV: sitting over against the sepulchre.
INT: opposite the tomb

Matthew 27:64 N-AMS
GRK: ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς
NAS: give orders for the grave to be made secure
KJV: therefore that the sepulchre be made sure
INT: to be secured the tomb until the

Matthew 27:66 N-AMS
GRK: ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον σφραγίσαντες τὸν
NAS: and made the grave secure,
KJV: and made the sepulchre sure,
INT: they made secure the tomb having sealed the

Matthew 28:1 N-AMS
GRK: θεωρῆσαι τὸν τάφον
NAS: came to look at the grave.
KJV: Mary to see the sepulchre.
INT: to see the tomb

Romans 3:13 N-NMS
GRK: τάφος ἀνεῳγμένος ὁ
NAS: IS AN OPEN GRAVE, WITH THEIR TONGUES
KJV: [is] an open sepulchre; with their
INT: grave an opened [is] the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page