5132. τράπεζα (trapeza)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5132. τράπεζα (trapeza) — 15 Occurrences

Matthew 15:27 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων
NAS: which fall from their masters' table.
KJV: their masters' table.
INT: from the table of the masters

Matthew 21:12 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
NAS: and overturned the tables of the money changers
KJV: overthrew the tables of the moneychangers,
INT: and the tables of the money changers

Mark 7:28 N-GFS
GRK: ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ
NAS: under the table feed
KJV: the dogs under the table eat of
INT: under the table eat of

Mark 11:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν
NAS: and overturned the tables of the money changers
KJV: overthrew the tables of the moneychangers,
INT: and the tables of the money changers

Luke 16:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ πλουσίου
NAS: from the rich man's table; besides,
KJV: the rich man's table: moreover
INT: from the table of the rich man

Luke 19:23 N-AFS
GRK: ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν κἀγὼ ἐλθὼν
NAS: my money in the bank, and having come,
KJV: money into the bank, that at my coming
INT: money to [the] bank and I having come

Luke 22:21 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς τραπέζης
NAS: Me is with Mine on the table.
KJV: me on the table.
INT: on the table

Luke 22:30 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν
NAS: and drink at My table in My kingdom,
KJV: at my table in my
INT: at the table of me in

John 2:15 N-AFP
GRK: καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν
NAS: and overturned their tables;
KJV: and overthrew the tables;
INT: and the tables overthrew

Acts 6:2 N-DFP
GRK: θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις
NAS: of God in order to serve tables.
KJV: of God, and serve tables.
INT: of God to attend tables

Acts 16:34 N-AFS
GRK: οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν καὶ ἠγαλλιάσατο
NAS: and set food before
KJV: he set meat before them,
INT: house he laid a table [for them] and rejoiced

Romans 11:9 N-NFS
GRK: Γενηθήτω ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς
NAS: says, LET THEIR TABLE BECOME
KJV: Let their table be made a snare,
INT: Let be the table of them for

1 Corinthians 10:21 N-GFS
GRK: οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν
NAS: partake of the table of the Lord
KJV: of the Lord's table, and
INT: not you are able of [the] table of [the] Lord to partake

1 Corinthians 10:21 N-GFS
GRK: μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων
NAS: of the Lord and the table of demons.
KJV: table, and of the table of devils.
INT: to partake and of [the] table of demons

Hebrews 9:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ
NAS: [were] the lampstand and the table and the sacred
KJV: and the table, and
INT: and the table and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page