5308. ὑψηλός (hupsélos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5308. ὑψηλός (hupsélos) — 12 Occurrences

Matthew 4:8 Adj-ANS
GRK: εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ
NAS: Him to a very high mountain
KJV: into an exceeding high mountain, and
INT: to a mountain high exceedingly and

Matthew 17:1 Adj-ANS
GRK: εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
NAS: and led them up on a high mountain
KJV: up into an high mountain apart,
INT: into a mountain high by themselves

Mark 9:2 Adj-ANS
GRK: εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν
NAS: and brought them up on a high mountain
KJV: up into an high mountain apart
INT: into a mountain high apart themselves

Luke 4:5 Adj-ANS
GRK: εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ
KJV: up into an high mountain, shewed
INT: into a mountain high showed him

Luke 16:15 Adj-NNS
GRK: ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον
NAS: your hearts; for that which is highly esteemed among
KJV: for that which is highly esteemed among
INT: among men [is] exalted [is] an abomination before

Acts 13:17 Adj-GMS
GRK: μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς
NAS: of Egypt, and with an uplifted arm
KJV: and with an high arm brought he
INT: with arm uplifted brought them

Romans 11:20 Adj-ANP
GRK: ἕστηκας μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ
INT: stand not high be minded but

Romans 12:16 Adj-ANP
GRK: μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ
NAS: one another; do not be haughty in mind,
KJV: Mind not high things, but condescend
INT: not the things haughty minding but

Hebrews 1:3 Adj-DNP
GRK: μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς
NAS: of the Majesty on high,
KJV: of the Majesty on high;
INT: Majesty on high

Hebrews 7:26 Adj-NMS-C
GRK: ἁμαρτωλῶν καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν
NAS: from sinners and exalted above the heavens;
KJV: and made higher than the heavens;
INT: sinners and higher than the heavens

Revelation 21:10 Adj-ANS
GRK: μέγα καὶ ὑψηλόν καὶ ἔδειξέν
NAS: to a great and high mountain,
KJV: a great and high mountain, and
INT: great and high and showed

Revelation 21:12 Adj-ANS
GRK: μέγα καὶ ὑψηλόν ἔχουσα πυλῶνας
NAS: a great and high wall,
KJV: great and high, [and] had twelve
INT: great and high having gates

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page