5395. φλόξ (phlox)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5395. φλόξ (phlox) — 7 Occurrences

Luke 16:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ
NAS: for I am in agony in this flame.'
KJV: in this flame.
INT: in the flame this

Acts 7:30 N-DFS
GRK: ἄγγελος ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου
NAS: Sinai, IN THE FLAME OF A BURNING
KJV: in a flame of fire
INT: an angel in a flame of fire of a bush

2 Thessalonians 1:8 N-GFS
GRK: ἐν πυρὶ φλογός διδόντος ἐκδίκησιν
KJV: In flaming fire taking
INT: in a fire of flame awarding vengenace

Hebrews 1:7 N-AFS
GRK: αὐτοῦ πυρὸς φλόγα
NAS: AND HIS MINISTERS A FLAME OF FIRE.
KJV: his ministers a flame of fire.
INT: of him of fire a flame

Revelation 1:14 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός
NAS: were like a flame of fire.
KJV: eyes [were] as a flame of fire;
INT: of him as a flame of fire

Revelation 2:18 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός καὶ
NAS: like a flame of fire,
KJV: eyes like unto a flame of fire, and
INT: of him as a flame of fire and

Revelation 19:12 N-NFS
GRK: αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός καὶ
NAS: His eyes [are] a flame of fire,
KJV: eyes [were] as a flame of fire, and
INT: of him as a flame of fire and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page