5403. Φοινίκη (Phoiniké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5403. Φοινίκη (Phoiniké) — 3 Occurrences

Acts 11:19 N-GFS
GRK: διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρου
NAS: made their way to Phoenicia and Cyprus
KJV: as far as Phenice, and
INT: passed through to Phoenicia and Cyprus

Acts 15:3 N-AFS
GRK: τήν τε Φοινίκην καὶ Σαμάρειαν
NAS: both Phoenicia and Samaria,
KJV: they passed through Phenice and
INT: both Phoenicia and Samaria

Acts 21:2 N-AFS
GRK: διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν
NAS: crossing over to Phoenicia, we went aboard
KJV: unto Phenicia, we went aboard,
INT: passing over into Phoenicia having gone on board we sailed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page