681. ἅπτω (haptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 681. ἅπτω (haptó) — 5 Occurrences

Luke 8:16 V-APA-NMS
GRK: δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν
NAS: no one after lighting a lamp
KJV: No man, when he hath lighted a candle,
INT: moreover a lamp having lighted covers it

Luke 11:33 V-APA-NMS
GRK: Οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην
NAS: No one, after lighting a lamp,
KJV: No man, when he hath lighted a candle,
INT: But no one a lamp having lit in secret

Luke 15:8 V-PIA-3S
GRK: μίαν οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ
NAS: coin, does not light a lamp
KJV: piece, doth not light a candle, and
INT: one not lights a lamp and

Luke 22:55 V-APA-GMP
GRK: περιαψάντων δὲ πῦρ
KJV: And when they had kindled a fire in
INT: having kindled moreover a fire

Acts 28:2 V-APA-NMP
GRK: φιλανθρωπίαν ἡμῖν ἅψαντες γὰρ πυρὰν
NAS: of the cold, they kindled a fire
INT: kindness to us having kindled indeed a fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page