687. ἆρα (ara)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 687. ἆρα (ara) — 18 Occurrences

Matthew 18:1 Conj
GRK: λέγοντες Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν
INT: saying Who then [the] greatest is

Matthew 19:25 Conj
GRK: λέγοντες Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι
INT: saying Who then is able to be saved

Matthew 19:27 Conj
GRK: σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν
INT: you what then will be to us

Matthew 24:45 Conj
GRK: Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ
INT: Who then is the

Mark 4:41 Conj
GRK: ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
INT: each other Who then this is

Mark 11:13 Conj
GRK: ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει
INT: he went if perhaps anything he will find

Luke 1:66 Conj
GRK: λέγοντες Τί ἄρα τὸ παιδίον
INT: saying What then the child

Luke 8:25 Conj
GRK: ἀλλήλους Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν
INT: one another Who then this is

Luke 12:42 Conj
GRK: κύριος Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ
INT: Lord Who then is the

Luke 18:8 Conj
GRK: ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν
KJV: Nevertheless when the Son
INT: of man having come indeed will he find

Luke 22:23 Conj
GRK: τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ
INT: this who then it might be of

Acts 8:22 Conj
GRK: κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι
INT: Lord if indeed may be forgiven to you

Acts 8:30 Conj
GRK: καὶ εἶπεν Ἆρά γε γινώσκεις
KJV: said, Understandest thou what
INT: and said then also know you

Acts 12:18 Conj
GRK: στρατιώταις τί ἄρα ὁ Πέτρος
INT: soldiers what then [of] Peter

Acts 17:27 Conj
GRK: θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν
INT: God if perhaps indeed they might feel after

Acts 21:38 Conj
GRK: οὐκ ἄρα σὺ εἶ
INT: Not then you are

2 Corinthians 1:17 Conj
GRK: βουλόμενος μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ
INT: purposing not indeed lightness

Galatians 2:17 Conj
GRK: αὐτοὶ ἁμαρτωλοί ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας
KJV: sinners, [is] therefore Christ
INT: ourselves sinners [is] then Christ of sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page