816. ἀτενίζω (atenizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 816. ἀτενίζω (atenizó) — 14 Occurrences

Luke 4:20 V-PPA-NMP
GRK: συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ
NAS: in the synagogue were fixed on Him.
KJV: in the synagogue were fastened on him.
INT: synagogue were fixed upon him

Luke 22:56 V-APA-NFS
GRK: φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ εἶπεν
NAS: in the firelight and looking intently at him, said,
KJV: and earnestly looked upon him,
INT: light and having looked intently on him said

Acts 1:10 V-PPA-NMP
GRK: καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς
NAS: And as they were gazing intently into the sky
INT: And as looking intently they were into

Acts 3:4 V-APA-NMS
GRK: ἀτενίσας δὲ Πέτρος
NAS: with John, fixed his gaze on him and said,
KJV: And Peter, fastening his eyes upon him
INT: having looked intently moreover Peter

Acts 3:12 V-PIA-2P
GRK: ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ
NAS: why do you gaze at us, as if
KJV: why look ye so earnestly on us,
INT: on us why you look intently as if by [our] own

Acts 6:15 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν
NAS: And fixing their gaze on him, all
KJV: the council, looking stedfastly on
INT: And having looked intently on him

Acts 7:55 V-APA-NMS
GRK: πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν
NAS: Spirit, he gazed intently into heaven
KJV: Ghost, looked up stedfastly into
INT: of [the] Spirit Holy having looked intently into

Acts 10:4 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ
NAS: And fixing his gaze on him and being
KJV: And when he looked on him, he was
INT: moreover having looked intently on him and

Acts 11:6 V-APA-NMS
GRK: εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ
NAS: and when I had fixed my gaze on it and was observing
KJV: the which when I had fastened mine eyes, I considered,
INT: on which having looked intently I considered and

Acts 13:9 V-APA-NMS
GRK: πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
NAS: Spirit, fixed his gaze on him,
KJV: Ghost, set his eyes on him,
INT: [the] Spirit Holy having looked steadfastly upon him

Acts 14:9 V-APA-NMS
GRK: λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ
NAS: who, when he had fixed his gaze on him and had seen
KJV: who stedfastly beholding him,
INT: speaking who having looked intently to him and

Acts 23:1 V-APA-NMS
GRK: ἀτενίσας δὲ ὁ
NAS: Paul, looking intently at the Council,
KJV: Paul, earnestly beholding the council,
INT: having looked intently moreover

2 Corinthians 3:7 V-ANA
GRK: μὴ δύνασθαι ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς
NAS: could not look intently at the face
KJV: not stedfastly behold the face
INT: not to be able to look intently the children

2 Corinthians 3:13 V-ANA
GRK: τὸ μὴ ἀτενίσαι τοὺς υἱοὺς
NAS: of Israel would not look intently at the end
KJV: could not stedfastly look to the end
INT: not to look intently the sons

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page