833. αὐλή (aulé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 833. αὐλή (aulé) — 12 Occurrences

Matthew 26:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: were gathered together in the court of the high priest,
KJV: unto the palace of the high priest,
INT: in the court of the high priest

Matthew 26:58 N-GFS
GRK: ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως
NAS: as far as the courtyard of the high priest,
KJV: the high priest's palace, and
INT: even to the court of the high priest

Matthew 26:69 N-DFS
GRK: ἐν τῇ αὐλῇ καὶ προσῆλθεν
NAS: outside in the courtyard, and a servant-girl
KJV: without in the palace: and a
INT: in the court and came

Mark 14:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: right into the courtyard of the high priest;
KJV: into the palace of the high priest:
INT: to the court of the high priest

Mark 14:66 N-DFS
GRK: ἐν τῇ αὐλῇ ἔρχεται μία
NAS: was below in the courtyard, one
KJV: in the palace, there cometh
INT: in the courtyard comes one

Mark 15:16 N-GFS
GRK: ἔσω τῆς αὐλῆς ὅ ἐστιν
NAS: took Him away into the palace (that is, the Praetorium),
KJV: away into the hall, called Praetorium;
INT: within the palace that is

Luke 11:21 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν ἐν εἰρήνῃ
NAS: his own house, his possessions
KJV: armed keepeth his palace, his
INT: the of himself house in peace

Luke 22:55 N-GFS
GRK: μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων
NAS: in the middle of the courtyard and had sat down together,
KJV: the midst of the hall, and
INT: [the] midst of the court and they having sat down together

John 10:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων
NAS: by the door into the fold of the sheep,
INT: to the fold of the sheep

John 10:16 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης κἀκεῖνα
NAS: are not of this fold; I must
KJV: of this fold: them also I
INT: of the fold this those also

John 18:15 N-AFS
GRK: εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως
NAS: with Jesus into the court of the high priest,
KJV: into the palace of the high priest.
INT: into the court of the high priest

Revelation 11:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν
NAS: Leave out the court which is outside
KJV: But the court which is without
INT: And the court which [is] within

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page