915. βάρβαρος (barbaros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 915. βάρβαρος (barbaros) — 6 Occurrences

Acts 28:2 Adj-NMP
GRK: οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ
NAS: The natives showed us extraordinary
KJV: And the barbarous people shewed us
INT: and [the] natives showed not [just]

Acts 28:4 Adj-NMP
GRK: εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ
NAS: When the natives saw the creature
KJV: when the barbarians saw
INT: saw the natives hanging the

Romans 1:14 Adj-DMP
GRK: τε καὶ βαρβάροις σοφοῖς τε
NAS: to Greeks and to barbarians, both
KJV: and to the Barbarians; both
INT: both and barbarians to wise both

1 Corinthians 14:11 Adj-NMS
GRK: τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ
NAS: I will be to the one who speaks a barbarian, and the one who speaks
KJV: unto him that speaketh a barbarian, and
INT: to him that speaks a barbarian and he that

1 Corinthians 14:11 Adj-NMS
GRK: ἐν ἐμοὶ βάρβαρος
NAS: and the one who speaks will be a barbarian to me.
KJV: he that speaketh [shall be] a barbarian unto
INT: for me a barbarian

Colossians 3:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ἀκροβυστία βάρβαρος Σκύθης δοῦλος
NAS: and uncircumcised, barbarian, Scythian,
KJV: uncircumcision, Barbarian, Scythian,
INT: and uncircumcision barbarian Scythian slave

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page