συλλαβοῦσα
Englishman's Concordance
συλλαβοῦσα (syllabousa) — 1 Occurrence

James 1:15 V-APA-NFS
GRK: ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν
NAS: when lust has conceived, it gives birth
KJV: when lust hath conceived, it bringeth forth
INT: lust having conceived gives birth to sin

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page