συλλαβέσθαι
Englishman's Concordance
συλλαβέσθαι (syllabesthai) — 1 Occurrence

Luke 5:7 V-ANM
GRK: τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς καὶ
NAS: for them to come and help them. And they came
KJV: that they should come and help them.
INT: that having come they should help them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page