συλλημφθῆναι
Englishman's Concordance
συλλημφθῆναι (syllēmphthēnai) — 1 Occurrence

Luke 2:21 V-ANP
GRK: πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν
NAS: before He was conceived in the womb.
KJV: before he was conceived in the womb.
INT: before was conceived he in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page