συνεστήσατε
Englishman's Concordance
συνεστήσατε (synestēsate) — 1 Occurrence

2 Corinthians 7:11 V-AIA-2P
GRK: ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς
NAS: In everything you demonstrated yourselves
KJV: all [things] ye have approved yourselves
INT: in every [way] you proved yourselves pure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page