4921. συνιστάω, (sunistémi and sunistanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4921. συνιστάω, (sunistémi and sunistanó) — 16 Occurrences

Luke 9:32 V-RPA-AMP
GRK: ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ
NAS: and the two men standing with Him.
KJV: the two men that stood with him.
INT: men who stood with him

Romans 3:5 V-PIA-3S
GRK: θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν τί ἐροῦμεν
NAS: our unrighteousness demonstrates the righteousness
KJV: unrighteousness commend the righteousness
INT: God's righteousness commends what will we say

Romans 5:8 V-PIA-3S
GRK: συνίστησιν δὲ τὴν
NAS: But God demonstrates His own love
KJV: But God commendeth his love
INT: commends moreover the

Romans 16:1 V-PIA-1S
GRK: Συνίστημι δὲ ὑμῖν
NAS: I commend to you our sister Phoebe,
KJV: I commend unto you Phebe
INT: I commend moreover to you

2 Corinthians 3:1 V-PNA
GRK: πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ἢ μὴ
NAS: Are we beginning to commend ourselves
KJV: again to commend ourselves?
INT: again ourselves to commend or not

2 Corinthians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς
NAS: of truth commending ourselves
KJV: of the truth commending ourselves
INT: of the truth commending ourselves to

2 Corinthians 5:12 V-PIA-1P
GRK: πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν ἀλλὰ
NAS: We are not again commending ourselves
KJV: For we commend not ourselves
INT: again ourselves do we commend to you but

2 Corinthians 6:4 V-PPA-NMP
GRK: ἐν παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς
NAS: but in everything commending ourselves
KJV: in all [things] approving ourselves as
INT: in everything commending themselves as

2 Corinthians 7:11 V-AIA-2P
GRK: ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς
NAS: In everything you demonstrated yourselves
KJV: all [things] ye have approved yourselves
INT: in every [way] you proved yourselves pure

2 Corinthians 10:12 V-PPA-GMP
GRK: τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ
NAS: of those who commend themselves;
KJV: with some that commend themselves: but
INT: who themselves commend but these

2 Corinthians 10:18 V-PPA-NMS
GRK: ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν
NAS: For it is not he who commends himself
KJV: not he that commendeth himself is
INT: he that himself commends this [one] is

2 Corinthians 10:18 V-PIA-3S
GRK: ὁ κύριος συνίστησιν
NAS: but he whom the Lord commends.
KJV: whom the Lord commendeth.
INT: the Lord commends

2 Corinthians 12:11 V-PNM/P
GRK: ὑφ' ὑμῶν συνίστασθαι οὐδὲν γὰρ
NAS: I should have been commended by you, for in no
KJV: I ought to have been commended of you:
INT: by you to have been commended none indeed

Galatians 2:18 V-PIA-1S
GRK: παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
NAS: I have [once] destroyed, I prove myself
KJV: I destroyed, I make myself
INT: a transgressor myself I constitute

Colossians 1:17 V-RIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ συνέστηκεν
NAS: things, and in Him all things hold together.
KJV: him all things consist.
INT: in him hold together

2 Peter 3:5 V-RPA-NFS
GRK: δι' ὕδατος συνεστῶσα τῷ τοῦ
NAS: and [the] earth was formed out of water
KJV: the earth standing out of
INT: in water subsisting by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page