συνιστάνομεν
Englishman's Concordance
συνιστάνομεν (synistanomen) — 1 Occurrence

2 Corinthians 5:12 V-PIA-1P
GRK: πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν ἀλλὰ
NAS: We are not again commending ourselves
KJV: For we commend not ourselves
INT: again ourselves do we commend to you but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page