τάχει
Englishman's Concordance
τάχει (tachei) — 8 Occurrences

Luke 18:8 N-DNS
GRK: αὐτῶν ἐν τάχει πλὴν ὁ
NAS: justice for them quickly. However,
KJV: them speedily. Nevertheless
INT: of them in quickness Nevertheless the

Acts 12:7 N-DNS
GRK: Ἀνάστα ἐν τάχει καὶ ἐξέπεσαν
NAS: Get up quickly. And his chains
INT: Rise up in haste And fell off

Acts 22:18 N-DNS
GRK: ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ
NAS: out of Jerusalem quickly, because
KJV: and get thee quickly out of Jerusalem:
INT: go away with speed out of Jerusalem

Acts 25:4 N-DNS
GRK: μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι
NAS: was about to leave shortly.
KJV: would depart shortly [thither].
INT: was about in quickness to set out

Romans 16:20 N-DNS
GRK: ὑμῶν ἐν τάχει Ἡ χάρις
NAS: The God of peace will soon crush Satan
INT: of you in short time The grace

1 Timothy 3:14 N-DNS
GRK: σὲ ἐν τάχει
INT: you in short time

Revelation 1:1 N-DNS
GRK: γενέσθαι ἐν τάχει καὶ ἐσήμανεν
NAS: must soon take place;
INT: take place in quickness and he signified [it]

Revelation 22:6 N-DNS
GRK: γενέσθαι ἐν τάχει
NAS: the things which must soon take place.
INT: come to pass in quickness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page