Τίμα
Englishman's Concordance
Τίμα (Tima) — 10 Occurrences

Matthew 15:4 V-PMA-2S
GRK: θεὸς εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα
NAS: said, HONOR YOUR FATHER
KJV: commanded, saying, Honour thy father
INT: God commanded Honor the Father

Matthew 15:8 V-PIA-3S
GRK: χείλεσίν με τιμᾷ ἡ δὲ
NAS: PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: and honoureth me
INT: lips me it honors with the moreover

Matthew 19:19 V-PMA-2S
GRK: Τίμα τὸν πατέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER;
KJV: Honour thy father
INT: Honor the Father

Mark 7:6 V-PIA-3S
GRK: χείλεσίν με τιμᾷ ἡ δὲ
NAS: PEOPLE HONORS ME WITH THEIR LIPS,
KJV: people honoureth me
INT: lips me honor but

Mark 7:10 V-PMA-2S
GRK: γὰρ εἶπεν Τίμα τὸν πατέρα
NAS: said, HONOR YOUR FATHER
KJV: Moses said, Honour thy father
INT: indeed said Honor the Father

Mark 10:19 V-PMA-2S
GRK: Μὴ ἀποστερήσῃς Τίμα τὸν πατέρα
NAS: Do not defraud, HONOR YOUR FATHER
KJV: Defraud not, Honour thy father
INT: not Do defraud honor the Father

Luke 18:20 V-PMA-2S
GRK: Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς Τίμα τὸν πατέρα
NAS: DO NOT BEAR false WITNESS, HONOR YOUR FATHER
KJV: bear false witness, Honour thy
INT: not you should bear false witness honor the Father

John 5:23 V-PIA-3S
GRK: υἱὸν οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα
NAS: the Son does not honor the Father
KJV: not the Son honoureth not the Father
INT: Son not honors the Father

Ephesians 6:2 V-PMA-2S
GRK: τίμα τὸν πατέρα
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER
KJV: Honour thy father
INT: Honor the Father

1 Timothy 5:3 V-PMA-2S
GRK: Χήρας τίμα τὰς ὄντως
NAS: Honor widows who are widows
KJV: Honour widows that are widows
INT: Widows highly value that [are] indeed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page