τιμὴν
Englishman's Concordance
τιμὴν (timēn) — 19 Occurrences

Matthew 27:9 N-AFS
GRK: ἀργύρια τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου
NAS: PIECES OF SILVER, THE PRICE OF THE ONE WHOSE
KJV: pieces of silver, the price of him that was valued,
INT: pieces of silver the price of him who was set a price on

John 4:44 N-AFS
GRK: ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει
NAS: has no honor in his own country.
KJV: hath no honour in his own
INT: own hometown honor not has

Romans 2:7 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἀφθαρσίαν
NAS: for glory and honor and immortality,
KJV: for glory and honour and immortality,
INT: glory and honor and immortality

Romans 9:21 N-AFS
GRK: μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος ὃ
NAS: vessel for honorable use and another
KJV: one vessel unto honour, and another
INT: certainly unto honor vessel one

Romans 13:7 N-AFS
GRK: τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν
NAS: to whom fear; honor to whom honor.
KJV: to whom fear; honour to whom honour.
INT: to whom the honor the honor

Romans 13:7 N-AFS
GRK: τιμὴν τὴν τιμήν
NAS: honor to whom honor.
KJV: honour to whom honour.
INT: honor the honor

1 Corinthians 12:23 N-AFS
GRK: σώματος τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν
NAS: abundant honor, and our less
KJV: more abundant honour; and
INT: body these honor more abundant we bestow

1 Corinthians 12:24 N-AFS
GRK: περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: more abundant honor to that [member] which lacked,
KJV: more abundant honour to that [part] which lacked:
INT: more abundant having given honor

2 Timothy 2:20 N-AFS
GRK: μὲν εἰς τιμὴν ἃ δὲ
NAS: and some to honor and some
KJV: some to honour, and some
INT: indeed to honor some moreover

2 Timothy 2:21 N-AFS
GRK: σκεῦος εἰς τιμήν ἡγιασμένον εὔχρηστον
NAS: [things], he will be a vessel for honor, sanctified,
KJV: a vessel unto honour, sanctified, and
INT: a vessel to honor having been sanctified useful

Hebrews 3:3 N-AFS
GRK: ὅσον πλείονα τιμὴν ἔχει τοῦ
NAS: has more honor than the house.
KJV: hath more honour than
INT: so much as more honor has than the

Hebrews 5:4 N-AFS
GRK: λαμβάνει τὴν τιμήν ἀλλὰ καλούμενος
NAS: takes the honor to himself,
KJV: taketh this honour unto himself,
INT: takes the honor but being called

1 Peter 1:7 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει
NAS: and glory and honor at the revelation
KJV: praise and honour and glory
INT: glory and honor in [the] revelation

1 Peter 3:7 N-AFS
GRK: γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν ὡς καὶ
NAS: and show her honor as a fellow heir
KJV: giving honour unto the wife,
INT: female rendering honor as also

2 Peter 1:17 N-AFS
GRK: θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν
NAS: For when He received honor and glory
KJV: God the Father honour and glory,
INT: God [the] Father honor and glory

Revelation 4:9 N-AFS
GRK: δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν
NAS: glory and honor and thanks
KJV: glory and honour and thanks
INT: glory and honor and thanksgiving

Revelation 4:11 N-AFS
GRK: καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν
NAS: glory and honor and power;
KJV: glory and honour and power:
INT: and honor and

Revelation 5:12 N-AFS
GRK: ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν
NAS: and might and honor and glory
KJV: strength, and honour, and glory,
INT: strength and honor and glory

Revelation 21:26 N-AFS
GRK: καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν
NAS: the glory and the honor of the nations
KJV: and honour of the nations
INT: and the honor of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page