Τιμόθεον
Englishman's Concordance
Τιμόθεον (Timotheon) — 6 Occurrences

Acts 17:15 N-AMS
GRK: καὶ τὸν Τιμόθεον ἵνα ὡς
NAS: for Silas and Timothy to come
KJV: Silas and Timotheus for to come
INT: and Timothy that as

Acts 19:22 N-AMS
GRK: διακονούντων αὐτῷ Τιμόθεον καὶ Ἔραστον
NAS: who ministered to him, Timothy and Erastus,
KJV: unto him, Timotheus and
INT: ministered to him Timothy and Erastus

1 Corinthians 4:17 N-AMS
GRK: ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον ὅς ἐστίν
NAS: I have sent to you Timothy, who
KJV: have I sent unto you Timotheus, who is
INT: I sent to you Timothy who is

Philippians 2:19 N-AMS
GRK: κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι
NAS: to send Timothy to you shortly,
KJV: to send Timotheus shortly
INT: [the] Lord Jesus Timothy soon to send

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν
NAS: and we sent Timothy, our brother
KJV: And sent Timotheus, our brother,
INT: and sent Timothy the brother

Hebrews 13:23 N-AMS
GRK: ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον μεθ'
NAS: that our brother Timothy has been released,
KJV: that [our] brother Timothy is set at liberty;
INT: brother of us Timothy has been released with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page