τινὰς
Englishman's Concordance
τινὰς (tinas) — 24 Occurrences

Mark 7:2 IPro-AMP
GRK: καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν
NAS: and had seen that some of His disciples
KJV: when they saw some of his
INT: And having seen some of the disciples

Mark 12:13 IPro-AMP
GRK: πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων
NAS: they sent some of the Pharisees
KJV: unto him certain of the Pharisees and
INT: to him some of the Pharisees

Luke 7:19 IPro-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν
INT: having called to [him] two certain disciples

Luke 18:9 IPro-AMP
GRK: καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας
NAS: parable to some people who trusted
KJV: parable unto certain which trusted
INT: also to some who trusted

Acts 9:2 IPro-AMP
GRK: ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς
NAS: he found any belonging
KJV: if he found any of this way, whether
INT: so that if any he found of the

Acts 9:19 IPro-AFP
GRK: μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: Now for several days
KJV: was Saul certain days with
INT: [the] disciples days certain

Acts 10:48 IPro-AFP
GRK: ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
NAS: him to stay on for a few days.
KJV: him to tarry certain days.
INT: to remain days some

Acts 12:1 IPro-AMP
GRK: χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ
NAS: laid hands on some who belonged
KJV: to vex certain of
INT: [his] hands to ill-treat some of those of

Acts 15:2 IPro-AMP
GRK: Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ
NAS: and Barnabas and some others
KJV: Barnabas, and certain other of
INT: Barnabas and certain others from among

Acts 15:36 IPro-AFP
GRK: Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν
NAS: After some days Paul
KJV: And some days after
INT: after moreover some days said

Acts 16:12 IPro-AFP
GRK: διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
NAS: in this city for some days.
KJV: city abiding certain days.
INT: staying days some

Acts 17:5 IPro-AMP
GRK: ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ
NAS: and taking along some wicked
KJV: took unto them certain lewd fellows
INT: market-loungers men certain evil and

Acts 17:6 IPro-AMP
GRK: Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ
NAS: Jason and some brethren
KJV: Jason and certain brethren unto
INT: Jason and certain brothers before

Acts 19:1 IPro-AMP
GRK: καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
NAS: to Ephesus, and found some disciples.
KJV: and finding certain disciples,
INT: and having found certain disciples

Acts 23:23 IPro-AMP
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν
KJV: he called unto [him] two
INT: And having called to [him] certain two of the

Acts 24:24 IPro-AFP
GRK: δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ
NAS: But some days later
KJV: And after certain days, when Felix
INT: moreover days certain having arrived

Acts 27:1 IPro-AMP
GRK: Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας
NAS: Paul and some other
KJV: Paul and certain other prisoners
INT: Paul and certain other prisoners

Romans 11:14 IPro-AMP
GRK: καὶ σώσω τινὰς ἐξ αὐτῶν
NAS: and save some of them.
KJV: and might save some of them.
INT: and shall save some from among them

1 Corinthians 9:22 IPro-AMP
GRK: ἵνα πάντως τινὰς σώσω
NAS: that I may by all means save some.
KJV: by all means save some.
INT: that by all means some I might save

2 Corinthians 10:2 IPro-AMP
GRK: τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους
NAS: against some, who regard
KJV: to be bold against some, which think
INT: to be daring toward some who reckon of

Galatians 2:12 IPro-AMP
GRK: γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου
NAS: to the coming of certain men from James,
KJV: For before that certain came from
INT: indeed came some from James

2 Thessalonians 3:11 IPro-AMP
GRK: ἀκούομεν γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν
NAS: For we hear that some among
KJV: we hear that there are some which walk
INT: We hear indeed some are walking among

Hebrews 4:6 IPro-AMP
GRK: οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς
NAS: it remains for some to enter
KJV: it remaineth that some must enter
INT: therefore it remains [for] some to enter into

2 Peter 3:9 IPro-AMP
GRK: μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι ἀλλὰ
NAS: you, not wishing for any to perish
KJV: willing that any should perish,
INT: not willing [for] any to perish but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page