Τιμόθεος
Englishman's Concordance
Τιμόθεος (Timotheos) — 12 Occurrences

Acts 16:1 N-NMS
GRK: ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος υἱὸς γυναικὸς
NAS: named Timothy, the son
KJV: named Timotheus, the son
INT: there by name Timothy son of a woman

Acts 17:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Τιμόθεος ἐκεῖ
NAS: and Silas and Timothy remained
KJV: Silas and Timotheus abode there
INT: and Timothy there

Acts 18:5 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Τιμόθεος συνείχετο τῷ
NAS: Silas and Timothy came down
KJV: Silas and Timotheus were come from
INT: and Timothy was occupied with the

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος Ἀσιανοὶ δὲ
NAS: of Derbe, and Timothy, and Tychicus
KJV: of Derbe, and Timotheus; and of Asia,
INT: of Derbe and Timothy Asia moreover

Romans 16:21 N-NMS
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος ὁ συνεργός
NAS: Timothy my fellow worker greets
KJV: Timotheus my workfellow,
INT: greets you Timothy the fellow worker

1 Corinthians 16:10 N-NMS
GRK: δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος βλέπετε ἵνα
NAS: Now if Timothy comes, see
KJV: Now if Timotheus come, see
INT: moreover come Timothy see that

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy [our] brother,
KJV: and Timothy [our] brother,
INT: of God and Timothy the brother

Philippians 1:1 N-NMS
GRK: ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ δοῦλοι Χριστοῦ
NAS: Paul and Timothy, bond-servants
KJV: and Timotheus, the servants
INT: Paul and Timothy servants of Christ

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: θεοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy our brother,
KJV: of God, and Timotheus [our] brother,
INT: of God and Timothy the brother

1 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Silvanus and Timothy, To the church
KJV: and Timotheus, unto the church
INT: Silvanus and Timothy to the church

2 Thessalonians 1:1 N-NMS
GRK: ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΘΕΟΣ τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Silvanus and Timothy, To the church
KJV: and Timotheus, unto the church
INT: Silvanus and Timothy to the church

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: Jesus, and Timothy our brother,
KJV: and Timothy [our] brother,
INT: Jesus and Timothy the brother

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page