τοιούτους
Englishman's Concordance
τοιούτους (toioutous) — 5 Occurrences

John 4:23 DPro-AMP
GRK: ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς
NAS: and truth; for such people the Father
KJV: seeketh such to worship
INT: the Father such seeks who

Acts 26:29 DPro-AMP
GRK: σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ
NAS: might become such as I am,
KJV: and altogether such as I am,
INT: this day should become such as also

1 Corinthians 16:18 DPro-AMP
GRK: οὖν τοὺς τοιούτους
NAS: Therefore acknowledge such men.
KJV: acknowledge ye them that are such.
INT: therefore such

Philippians 2:29 DPro-AMP
GRK: καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
NAS: and hold men like him in high regard;
KJV: and hold such in reputation:
INT: and such in honor hold

3 John 1:8 DPro-AMP
GRK: ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ
NAS: to support such men, so
KJV: to receive such, that
INT: to receive such that fellow workers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page