5108. τοιοῦτος (toioutos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5108. τοιοῦτος (toioutos) — 58 Occurrences

Matthew 9:8 DPro-AFS
GRK: δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις
NAS: who had given such authority
KJV: which had given such power unto men.
INT: having given authority such to men

Matthew 18:5 DPro-ANS
GRK: ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ
NAS: receives one such child in My name
KJV: shall receive one such little child in
INT: one little child such in the

Matthew 19:14 DPro-GNP
GRK: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
NAS: of heaven belongs to such as these.
KJV: me: for of such is the kingdom
INT: of the indeed such kind is the

Mark 4:33 DPro-DFP
GRK: Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς
NAS: With many such parables
KJV: And with many such parables spake he
INT: And with such parables many

Mark 6:2 DPro-NFP
GRK: αἱ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν
NAS: given to Him, and such miracles
KJV: even such mighty works
INT: the works of power such by the

Mark 7:8 DPro-ANP
GRK: ἀλλὰ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: many other such like things ye do.
INT: other like [things] such much you do

Mark 7:13 DPro-ANP
GRK: καὶ παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε
KJV: and many such like things do ye.
INT: and like [things] such many you do

Mark 9:37 DPro-GNP
GRK: ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται
NAS: child like this in My name
KJV: shall receive one of such children in
INT: one of such little children shall receive

Mark 10:14 DPro-GNP
GRK: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
NAS: of God belongs to such as these.
KJV: not: for of such is the kingdom
INT: to the indeed such belongs the

Mark 13:19 DPro-NFS
GRK: οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ' ἀρχῆς
KJV: shall be affliction, such as was
INT: never has been the like from [the] beginning

Luke 9:9 DPro-ANP
GRK: οὗ ἀκούω τοιαῦτα καὶ ἐζήτει
NAS: I hear such things? And he kept trying
KJV: I hear such things? And he desired
INT: whom I hear such things And he sought

Luke 18:16 DPro-GNP
GRK: τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ
NAS: of God belongs to such as these.
KJV: not: for of such is the kingdom
INT: of the indeed such belongs the

John 4:23 DPro-AMP
GRK: ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς
NAS: and truth; for such people the Father
KJV: seeketh such to worship
INT: the Father such seeks who

John 8:5 DPro-AFP
GRK: ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας λιθάζειν σὺ
NAS: us to stone such women; what
KJV: us, that such should be stoned:
INT: commanded such to be stoned you

John 9:16 DPro-ANP
GRK: ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν
NAS: perform such signs?
KJV: that is a sinner do such miracles? And
INT: a man a sinner such signs do

Acts 16:24 DPro-AFS
GRK: ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν
NAS: and he, having received such a command,
KJV: having received such a charge,
INT: who order such having received thrust

Acts 19:25 DPro-ANP
GRK: περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν
NAS: with the workmen of similar [trades], and said,
KJV: of like occupation, and
INT: in such things workmen he said

Acts 22:22 DPro-AMS
GRK: γῆς τὸν τοιοῦτον οὐ γὰρ
NAS: Away with such a fellow from the earth,
KJV: Away with such a [fellow] from
INT: earth the such not indeed

Acts 26:29 DPro-AMP
GRK: σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ
NAS: might become such as I am,
KJV: and altogether such as I am,
INT: this day should become such as also

Romans 1:32 DPro-ANP
GRK: οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι
NAS: who practice such things are worthy
KJV: they which commit such things are
INT: those such things doing worthy

Romans 2:2 DPro-ANP
GRK: τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας
NAS: upon those who practice such things.
KJV: against them which commit such things.
INT: those that such things do

Romans 2:3 DPro-ANP
GRK: τοὺς τὰ τοιαῦτα πράσσοντας καὶ
NAS: who practice such things and do
KJV: them which do such things, and
INT: those that such things do and

Romans 16:18 DPro-NMP
GRK: οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ
NAS: For such men are slaves,
KJV: For they that are such serve not
INT: For such the Lord

1 Corinthians 5:1 DPro-NFS
GRK: πορνεία καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις
NAS: you, and immorality of such a kind as does not exist even
KJV: you, and such fornication as
INT: sexual immorality and such sexual immorality which

1 Corinthians 5:5 DPro-AMS
GRK: παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ
NAS: [I have decided] to deliver such a one to Satan
KJV: To deliver such an one unto Satan for
INT: to deliver such a one to Satan

1 Corinthians 5:11 DPro-DMS
GRK: ἅρπαξ τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν
NAS: not even to eat with such a one.
KJV: an extortioner; with such an one no not
INT: swindler with such a one not even to eat

1 Corinthians 7:15 DPro-DNP
GRK: ἐν τοῖς τοιούτοις ἐν δὲ
NAS: is not under bondage in such [cases], but God
KJV: under bondage in such [cases]: but God
INT: in such [cases] in moreover

1 Corinthians 7:28 DPro-NMP
GRK: ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι ἐγὼ δὲ
NAS: Yet such will have
KJV: Nevertheless such shall have
INT: will have such I moreover

1 Corinthians 11:16 DPro-AFS
GRK: εἶναι ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ
NAS: we have no other practice, nor
KJV: have no such custom, neither
INT: to be we such custom not

1 Corinthians 15:48 DPro-NMP
GRK: ὁ χοϊκός τοιοῦτοι καὶ οἱ
NAS: As is the earthy, so also are those
KJV: [is] the earthy, such [are] they also
INT: the [one] made of dust such also [are] those

1 Corinthians 15:48 DPro-NMP
GRK: ὁ ἐπουράνιος τοιοῦτοι καὶ οἱ
NAS: and as is the heavenly, so also
KJV: the heavenly, such [are] they
INT: the heavenly [one] such also the

1 Corinthians 16:16 DPro-DMP
GRK: ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ
NAS: be in subjection to such men and to everyone
KJV: submit yourselves unto such, and
INT: be subject to such and to everyone

1 Corinthians 16:18 DPro-AMP
GRK: οὖν τοὺς τοιούτους
NAS: Therefore acknowledge such men.
KJV: acknowledge ye them that are such.
INT: therefore such

2 Corinthians 2:6 DPro-DMS
GRK: ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἡ ἐπιτιμία
NAS: Sufficient for such a one is this
KJV: Sufficient to such a man [is] this
INT: Sufficient to such a one [is] the punishment

2 Corinthians 2:7 DPro-NMS
GRK: καταποθῇ ὁ τοιοῦτος
NAS: [him], otherwise such a one might be overwhelmed
KJV: perhaps such a one should be swallowed up
INT: should be swallowed up the such a one

2 Corinthians 3:4 DPro-AFS
GRK: Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ
NAS: Such confidence we have
KJV: And such trust have we
INT: Confidence moreover such we have through

2 Corinthians 3:12 DPro-AFS
GRK: Ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ
NAS: Therefore having such a hope, we use
KJV: that we have such hope,
INT: Having therefore such hope much

2 Corinthians 10:11 DPro-NMS
GRK: λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος ὅτι οἷοί
NAS: Let such a person consider
KJV: Let such an one think this,
INT: let reckon such a one that such as

2 Corinthians 10:11 DPro-NMP
GRK: ἐπιστολῶν ἀπόντες τοιοῦτοι καὶ παρόντες
NAS: Let such a person consider this,
KJV: when we are absent, such [will we be] also
INT: letters being absent such [we are] also being present

2 Corinthians 11:13 DPro-NMP
GRK: οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι ἐργάται
NAS: For such men are false apostles,
KJV: For such [are] false apostles,
INT: for such [are] false apostles workers

2 Corinthians 12:2 DPro-AMS
GRK: ἁρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου
NAS: knows-- such a man was caught
KJV: God knoweth;) such an one caught up to
INT: having been caught up such a one to [the] third

2 Corinthians 12:3 DPro-AMS
GRK: οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον εἴτε
NAS: And I know how such a man-- whether
KJV: And I knew such a man, (whether
INT: I know such a man whether

2 Corinthians 12:5 DPro-GMS
GRK: ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσομαι ὑπὲρ
NAS: On behalf of such a man I will boast;
KJV: Of such an one will I glory: yet
INT: Concerning such a one I will boast Concerning

Galatians 5:21 DPro-ANP
GRK: οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν
NAS: who practice such things will not inherit
KJV: they which do such things shall
INT: they who such things do kingdom

Galatians 5:23 DPro-GNP
GRK: κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν
NAS: against such things there is no
KJV: temperance: against such there is no
INT: against things such not there is

Galatians 6:1 DPro-AMS
GRK: καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι
NAS: restore such a one in a spirit
KJV: restore such an one in
INT: restore the such a one in a spirit

Ephesians 5:27 DPro-GNP
GRK: τι τῶν τοιούτων ἀλλ' ἵνα
NAS: any such thing; but that she would be holy
KJV: or any such thing; but that
INT: any of the such things but that

Philippians 2:29 DPro-AMP
GRK: καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε
NAS: and hold men like him in high regard;
KJV: and hold such in reputation:
INT: and such in honor hold

2 Thessalonians 3:12 DPro-DMP
GRK: τοῖς δὲ τοιούτοις παραγγέλλομεν καὶ
NAS: Now such persons we command and exhort
KJV: Now them that are such we command and
INT: to moreover such we warn and

Titus 3:11 DPro-NMS
GRK: ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει
NAS: knowing that such a man is perverted
KJV: that he that is such is subverted,
INT: is perverted such a one and sins

Philemon 1:9 DPro-NMS
GRK: μᾶλλον παρακαλῶ τοιοῦτος ὢν ὡς
NAS: [to you] -- since I am such a person as Paul,
KJV: [thee], being such an one as
INT: rather I exhort such a one being as

Hebrews 7:26 DPro-NMS
GRK: Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν
NAS: For it was fitting for us to have such a high priest,
KJV: For such an high priest became
INT: such indeed us

Hebrews 8:1 DPro-AMS
GRK: τοῖς λεγομένοις τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα
NAS: [is this]: we have such a high priest,
KJV: We have such an high priest,
INT: the things being spoken of [is] such we have a high priest

Hebrews 11:14 DPro-ANP
GRK: οἱ γὰρ τοιαῦτα λέγοντες ἐμφανίζουσιν
NAS: who say such things make it clear
KJV: they that say such things declare plainly
INT: those who indeed such things say make manifest

Hebrews 12:3 DPro-AFS
GRK: γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ
NAS: Him who has endured such hostility
KJV: him that endured such contradiction
INT: indeed him who so great has endured from

Hebrews 13:16 DPro-DFP
GRK: μὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ θυσίαις
NAS: and sharing, for with such sacrifices
KJV: not: for with such sacrifices God
INT: not be forgetful with such indeed sacrifices

James 4:16 DPro-NFS
GRK: πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν
NAS: all such boasting
KJV: boastings: all such rejoicing is
INT: all boasting such evil is

3 John 1:8 DPro-AMP
GRK: ὑπολαμβάνειν τοὺς τοιούτους ἵνα συνεργοὶ
NAS: to support such men, so
KJV: to receive such, that
INT: to receive such that fellow workers

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page