ὑπῆρχεν
Englishman's Concordance
ὑπῆρχεν (hypērchen) — 5 Occurrences

Luke 8:41 V-IIA-3S
GRK: τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν καὶ πεσὼν
KJV: and he was a ruler of the synagogue:
INT: of the synagogue was and having fallen

Acts 5:4 V-IIA-3S
GRK: σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν τί ὅτι
KJV: after it was sold, was it not in
INT: own authority it was [not] why

Acts 10:12 V-IIA-3S
GRK: ἐν ᾧ ὑπῆρχεν πάντα τὰ
KJV: Wherein were all manner
INT: in which were all the

Acts 16:3 V-IIA-3S
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν
KJV: his father was a Greek.
INT: father of him was

Acts 28:7 V-IIA-3S
GRK: τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ
KJV: quarters were possessions
INT: place same were lands belonging to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page