ὑπάρχουσιν
Englishman's Concordance
ὑπάρχουσιν (hyparchousin) — 4 Occurrences

Matthew 24:47 V-PPA-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
INT: all the possessions of him he will set

Luke 12:44 V-PPA-DNP
GRK: πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει
INT: all the possessions of him he will set

Luke 14:33 V-PPA-DNP
GRK: τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται
INT: that he himself possesses not is able

Acts 21:20 V-PIA-3P
GRK: τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν
KJV: believe; and they are all zealous
INT: for the law are

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page