ὑπάρχοντα
Englishman's Concordance
ὑπάρχοντα (hyparchonta) — 8 Occurrences

Matthew 19:21 V-PPA-ANP
GRK: σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
INT: your possessions and give

Matthew 25:14 V-PPA-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: to them the property of him

Luke 11:21 V-PPA-NNP
GRK: ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: are the possessions of him

Luke 12:33 V-PPA-ANP
GRK: Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ
INT: Sell the possessions of you and

Luke 16:1 V-PPA-ANP
GRK: διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ
INT: wasting the possessions to him

Acts 17:27 V-PPA-AMS
GRK: ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα
KJV: find him, though he be not far
INT: each of us being

1 Corinthians 13:3 V-PPA-ANP
GRK: πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου καὶ
INT: all the possessions of me and

2 Peter 1:8 V-PPA-NNP
GRK: γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα
KJV: For if these things be in you, and
INT: indeed in you being and abounding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page