ὑπαρχόντων
Englishman's Concordance
ὑπαρχόντων (hyparchontōn) — 5 Occurrences

Luke 8:3 V-PPA-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς
INT: of the means by them

Luke 12:15 V-PPA-GNP
GRK: ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ
INT: of that which possesses of him

Luke 19:8 V-PPA-GNP
GRK: μου τῶν ὑπαρχόντων κύριε τοῖς
INT: of me of the possessions Lord to the

Acts 4:32 V-PPA-GNP
GRK: τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν
NAS: that anything belonging to him was his own,
INT: anything of that which possessed he said

Hebrews 10:34 V-PPA-GNP
GRK: ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ
INT: plunder of the possessions of you with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page