hā·ḡə·lāṯ
Englishman's Concordance
hā·ḡə·lāṯ — 2 Occurrences

Jeremiah 13:19
HEB: וְאֵ֣ין פֹּתֵ֑חַ הָגְלָ֧ת יְהוּדָ֛ה כֻּלָּ֖הּ
NAS: Judah has been carried into exile,
KJV: [them]: Judah shall be carried away captive all of it, it shall be wholly
INT: and there to open has been carried Judah All

Jeremiah 13:19
HEB: יְהוּדָ֛ה כֻּלָּ֖הּ הָגְלָ֥ת שְׁלוֹמִֽים׃ ס
NAS: has been carried into exile, Wholly
KJV: all of it, it shall be wholly carried away captive.
INT: Judah All exile Wholly

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1540
185 Occurrences


’ă·ḡal·leh — 2 Occ.
baḡ·lō·w·ṯōw — 1 Occ.
bə·haḡ·lō·wṯ — 1 Occ.
bə·haḡ·lō·w·ṯî — 1 Occ.
bə·hig·gā·lō·wṯ — 1 Occ.
bə·hiṯ·gal·lō·wṯ — 1 Occ.
’eḡ·leh — 1 Occ.
gal- — 1 Occ.
gā·lāh — 8 Occ.
gā·lî·ṯā — 1 Occ.
gā·lî·ṯāh — 1 Occ.
gal·lî — 2 Occ.
gā·lōh — 3 Occ.
gā·lə·ṯāh — 1 Occ.
ḡā·lū — 3 Occ.
gā·lui — 2 Occ.
gə·lō·wṯ — 2 Occ.
gil·lāh — 9 Occ.
gil·lê·ṯî — 1 Occ.
gil·lə·ṯāh — 1 Occ.
gil·lîṯ — 1 Occ.
gil·lî·ṯî — 2 Occ.
ḡil·lū — 2 Occ.
gō·leh — 3 Occ.
gō·lîm — 1 Occ.
gul·lə·ṯāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lāṯ — 2 Occ.
hā·ḡə·lə·ṯāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lū — 2 Occ.
hag·gā·lui — 2 Occ.
haḡ·lō·wṯ — 1 Occ.
haḡ·lō·w·ṯām — 1 Occ.
ham·muḡ·lîm — 1 Occ.
hă·niḡ·lōh — 1 Occ.
hă·niḡ·lū — 1 Occ.
heḡ·lāh — 11 Occ.
heḡ·lām — 1 Occ.
hig·gā·lū — 1 Occ.
hiḡ·lê·ṯî — 3 Occ.
hiḡ·lî·ṯā — 1 Occ.
hiḡ·lî·ṯem — 1 Occ.
hiḡ·lū — 3 Occ.
kə·hig·gā·lō·wṯ — 1 Occ.
lə·ḡal·lō·wṯ — 4 Occ.
lə·haḡ·lō·w·ṯêḵ — 1 Occ.
lə·hig·gā·lō·wṯ — 1 Occ.
mə·ḡal·leh — 2 Occ.
mə·ḡul·lāh — 1 Occ.
niḡ·lāh — 4 Occ.
niḡ·lā·ṯāh — 1 Occ.
niḡ·lê·ṯî — 1 Occ.
niḡ·lō·wṯ — 1 Occ.
niḡ·lū — 2 Occ.
tə·ḡāl — 1 Occ.
ṯə·ḡal·lêh — 14 Occ.
tə·ḡal·lî — 1 Occ.
tig·gāl — 1 Occ.
ṯig·gā·leh — 3 Occ.
ū·ḡə·lêh — 1 Occ.
ū·ḡə·lui — 2 Occ.
ū·lə·haḡ·lō·wṯ — 1 Occ.
way·yaḡ·le·hā — 1 Occ.
way·yaḡ·lêm — 2 Occ.
way·yaḡ·lūm — 1 Occ.
way·ye·ḡel — 4 Occ.
way·yi·ḡel — 4 Occ.
way·yig·gā·lū — 2 Occ.
way·yiṯ·gal — 1 Occ.
wat·tə·ḡal — 3 Occ.
wat·tig·gā·leh — 1 Occ.
way·ḡal — 2 Occ.
wə·ḡā·lî·ṯā — 1 Occ.
wə·ḡā·lî·ṯî — 2 Occ.
wə·ḡā·lū — 1 Occ.
wə·ḡil·lāh — 1 Occ.
wə·ḡil·lê·ṯî — 3 Occ.
wə·ḡil·lə·ṯāh — 1 Occ.
wə·ḡil·lîṯ — 1 Occ.
wə·ḡō·leh — 1 Occ.
wə·han·niḡ·lōṯ — 1 Occ.
wə·hiḡ·lāh — 1 Occ.
wə·hiḡ·lām — 1 Occ.
wə·hiḡ·lê·ṯî — 1 Occ.
wə·niḡ·lāh — 6 Occ.
wə·niḡ·lî·nū — 1 Occ.
wə·yi·ḡel — 1 Occ.
yə·ḡal·leh — 1 Occ.
yə·ḡal·lū — 1 Occ.
yi·ḡel — 1 Occ.
yig·gā·leh — 1 Occ.
yig·gā·lū — 1 Occ.
yiḡ·leh — 5 Occ.
yiḡ·lū — 1 Occ.
Additional Entries
gil·lāh — 9 Occ.
gil·lê·ṯî — 1 Occ.
gil·lə·ṯāh — 1 Occ.
gil·lîṯ — 1 Occ.
gil·lî·ṯî — 2 Occ.
ḡil·lū — 2 Occ.
gō·leh — 3 Occ.
gō·lîm — 1 Occ.
gul·lə·ṯāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lə·ṯāh — 1 Occ.
hā·ḡə·lū — 2 Occ.
hag·gā·lui — 2 Occ.
haḡ·lō·wṯ — 1 Occ.
haḡ·lō·w·ṯām — 1 Occ.
ham·muḡ·lîm — 1 Occ.
hă·niḡ·lōh — 1 Occ.
hă·niḡ·lū — 1 Occ.
heḡ·lāh — 11 Occ.
heḡ·lām — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page